Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

thisnonsense
13:49
8066 1335
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
thisnonsense
13:48
thisnonsense
13:48
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
thisnonsense
13:47
3438 928d
Reposted fromiamstrong iamstrong viaclerii clerii
13:47
7373 4b88 500
Reposted fromnosmile nosmile viaclerii clerii
thisnonsense
13:46
2297 438b
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaclerii clerii
thisnonsense
13:45
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viaclerii clerii
thisnonsense
13:45
9857 c6b5 500
Reposted fromslodziak slodziak viaclerii clerii
thisnonsense
13:44
Masz zapach spełniających się marzeń.
thisnonsense
13:43
13:41
2347 2113
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaclerii clerii
thisnonsense
13:38
5835 48bc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaclerii clerii
thisnonsense
13:38
4374 f6c2
Reposted fromkarahippie karahippie viaclerii clerii
thisnonsense
13:36
thisnonsense
13:34
6543 2707 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaclerii clerii
thisnonsense
13:33
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viaclerii clerii
thisnonsense
13:32
6603 70aa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
thisnonsense
13:32
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaclerii clerii
thisnonsense
13:31
9913 b177 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
thisnonsense
13:31
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl